بره آهویی که در ارتفاعات منطقه کاوده فیروزکوه زخمی شده بود نجات یافت.